เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  รศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ หัวหน้าหน่วยวิจัยการพัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เปิดเผยว่าจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เผยว่าปัจจุบันประเทศไทย พบผู้ป่วยเบาหวานราว 4.7 ล้านคนเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 52,800 คน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารจำพวกแป้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวขัดขาว เมื่อบริโภคเข้าไปจะมีการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็ว ทำให้ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index(GI), อ่านว่า ไก-ซี-มิค อิน-เด็ก จี-ไอ) สูง ซึ่งค่าดัชนีน้ำตาลมี 3 ระดับ   คือ ระดับต่ำ คือ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 55 ,ระดับกลาง คือ 56 ถึง 69 และ ระดับสูง คือ 70 ขึ้นไป   โดยธรรมชาติข้าวเจ้ามีดัชนีน้ำตาลเท่ากับ 87 ข้าวเหนียวมีค่าเท่ากับ 98 เมื่อร่างกายนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานไม่หมด น้ำตาลก็จะตกค้างอยู่ในกระแสเลือดสูงเกินกว่าระดับปกติ ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน โรคความโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ ที่  บริษัท ร้อยเอ็ดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด  อ.จตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 080-7588868, 087-2182777   WWW.101agrifood.com   วิจัยและพัฒนาโดยหน่วยวิจัยการพัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้รับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการสนับสนุนโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)